Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด

pll_content_description

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และตม.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอวังม่วง จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง ทั้งหมด 133 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 41 คน และแรงงานไทย 92 คน ตรวจปัสสาวะ จำนวน 14 คน
     ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่พบความผิดอื่นๆ คือ พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 2 ราย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้ประสานกับอำเภอวังม่วง เพื่อส่งตัวเข้าค่ายบำบัดต่อไป

*************************

TOP