Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการผึกอบรม และมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

pll_content_description

นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี

เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอาชีพ

และมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรฝึกอาชีพ

แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

 

                นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอาชีพและมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรฝึกอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บังคับบำบัด) ให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากครบกำหนดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามที่กองทัพบกได้มอบหมายให้โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (ม.พัน.23 รอ.) เป็นศูนย์นำร่องในการฝึกอาชีพ โดยได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดฝึกอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น 1.หลักสูตรการทำขนมอบ 2.หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 3.หลักสูตรการเดินสายไฟในอาคาร ณ ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (ม.พัน.23 รอ.) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

 

 

 

 


*****************************************************

TOP