Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 กิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
          1.กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2564
          2.กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการจักสาน ณ อาคารอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมละ 20 คน

*****************

TOP