Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2563 ประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2563

pll_content_description

วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมดังนี้


1) เวลา 13.30 น. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี


2) เวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด และจัดทำแผนการตรวจบูรณาการของแรงงานกลุ่มเสี่ยงฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี


โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม

 

 

****************************************************

TOP