Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

  • กำกับดูแลติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาตร์ แผนนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สรสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
414
TOP