Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

📣 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ...

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

Mol-Thailand

📣❗ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล ...

Mol-Thailand

📣ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566 ...

TOP