Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวรัตนา ทองกลับ

  นางสาวรัตนา ทองกลับ

  แรงงานจังหวัดสระบุรี
  • นายอรรถพล ขันธวิธิ

   นายอรรถพล ขันธวิธิ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวจุฬารัตน์ บรรพต

    นางสาวจุฬารัตน์ บรรพต

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
  • นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอัญชลี มณีเรือง

    นางสาวอัญชลี มณีเรือง

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ

   นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว

    นางสาวจันทิรา เพ็ชรพราว

    เจ้าหน้าที่บริการ
    • นายชนณภูมิ บุญเพ็ง

     นายชนณภูมิ บุญเพ็ง

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางสุภาวดี พรมวงษา

     นางสุภาวดี พรมวงษา

     แม่บ้าน
TOP