Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายเฉลิมพล เนียมสกุล

  นายเฉลิมพล เนียมสกุล

  แรงงานจังหวัดสระบุรี
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

   • นายอรรถพล ขันธวิธิ

    นายอรรถพล ขันธวิธิ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น

     นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางสาวอัญชลี มณีเรือง

      นางสาวอัญชลี มณีเรือง

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   • นางสาวสุรีรัตน์ จิตสว่าง

    นางสาวสุรีรัตน์ จิตสว่าง

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายชนณภูมิ บุญเพ็ง

     นายชนณภูมิ บุญเพ็ง

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางจันทิรา จันทร์กลิ่น

     นางจันทิรา จันทร์กลิ่น

     เจ้าหน้าที่บริการ

 

40
TOP