Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี

         กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ให้การคุ้มครองและให้การช่วยเหลือ ผู้ใช้แรงงาน ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ รวมทั้งผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพเป็นการชั่วคราว จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดขึ้น จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้กลไกอาสาสมัครแรงงานในการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ผ่านคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และมีความต้องการจัดทำโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้อนุมัติเงินงบประมาณตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ผลการดำเนินงาน

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 1,420,730 บาท ดำเนินงาน 34 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 696 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการฯ จำนวน 1,545,000 บาท ดำเนินงาน 41 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 828 คน

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 1,600,000 บาท ดำเนินงาน 47 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 1,043 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 1,241,900 บาท ดำเนินงาน 39 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 780 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 686,300 บาท ดำเนินงาน 22 กิจกรรม ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือฯ 436 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 445,200 บาท ดำเนินงาน 15 กิจกรรม ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือฯ 300 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 545,000 บาท ดำเนินงาน 22 กิจกรรม ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือฯ 440 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 328,900 บาท ดำเนินงาน 15 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 300 คน 

         – ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ได้รับเงินจัดสรรโครงการ จำนวน 350,200 บาท ดำเนินงาน 13 กิจกรรม ประชาชนได้รับการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือฯ 15,558 คน 

.

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

.

.

จำแนกเป็นรายปี

.

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

688
TOP