Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประกาศอัตราค่างจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4)

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3)

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)

แก้ไขคำขี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 6

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 1)

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2).pdf

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง

 

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

สรุปการสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สัหรับผู้สูงอายุ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

7180
TOP