Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

pll_content_description

    นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดีซาอุดีอาระเบีย เปิดรับแรงงานต่างชาติ ตั้งเป้า 8 ล้านคน ซี่งเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน พร้อมเร่งรัดความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างซาอุดีอาระเบียต้องการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานช่าง และงานภาคบริการ สำหรับโอกาสแรงงานไทย เป็นแรงงานฝีมือ และกึ่งฝีมือ งานนายช่าง วิศวกร โดยเฉพาะในภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ นวดสปา เชฟ เป็นต้น
     และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศดังกล่าว กรมการจัดหางานบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ คนหางาน บริษัทจัดหางาน นายจ้าง โดยให้บริการครอบคลุมการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) การขออนุญาตนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ การขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ การขอคัดรายชื่อคนหางาน การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ท่านที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th แล้วเลือก “ลงทะเบียน” จากนั้นจะมีการเลือกประเภทสมาชิก ให้เลือก “คนหางาน” ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนคนหางานหน้าเว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือติดต่อราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

TOP