Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม วัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”

pll_content_description

 

          ที่สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน “สระบุรีรวมพลคนจิตอาสา ช่วยชาวประชาพ้นภัยน้ำท่วม”เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเตรียมให้ราษฎร ดำเนินชีวิตตามปกติหลังน้ำท่วมเข้าสู่สภาวะปกติโดยมีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม
  ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ทุกอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ 112 ตำบล/เทศบาล 1,028 หมู่บ้าน/ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 53,210 ครัวเรือน  154,367 คน  วัด 150 แห่ง  สถานที่ราชการ 106 แห่ง  สิ่งสาธารณประโยชน์ 148 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย รวม 120,381 ไร่  มีผู้ประสบอุทกภัยทั้งในจังหวัดสระบุรีและจากจังหวัดอื่นพักอาศัย ณ ศูนย์พักพิงจังหวัดสระบุรี รวม 55 แห่ง  12,214 คน  และขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลง บางพื้นที่ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ จึงมีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเตรียมให้ราษฎรดำเนินชีวิตตามปกติต่อไป 

     

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำความสะอาดถนน ตลาด วัด และทาสีวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนสีทาวัดและกำลังจากนิสิต รวม 100 คน มาร่วมกิจกรรม  พร้อมการให้บริการจากภาครัฐ อาทิ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/ไฟฟ้าในบ้าน/ซ่อมรถจักรยานยนต์/เครื่องกลการ เกษตร  โดยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  บริการเอกสารหาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน โดยอำเภอบ้านหมอ  บริการเอกสารโฉนดที่ดินหาย หลักเขตคลาดเคลื่อน และอื่นๆ  โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  รับแจ้งใบขับขี่หาย/ต่อภาษี รถ  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี รับลงทะเบียนเกษตรกรที่เอกสารหาย  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  สำนัก งานประมงจังหวัดสระบุรี  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี บริการเกี่ยวกับแรงงาน เช่น ลงทะเบียนผู้ว่างงาน  รับสมัครงาน ให้คำปรึกษาเรื่องของกฎหมายแรงงาน/สิทธิประโยชน์การประกันสังคม โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  แจกจ่ายสารน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี  แจกจ่ายสาร EM โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี  และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมจังหวัดสระบุรี การบริการด้านการแพทย์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแจกจ่ายยารักษาโรค ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลบ้านหมอ

TOP