Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ

pll_content_description

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช) ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

**************************************

 

 

TOP