Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการจังหวัดสระบุรี

pll_content_description

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา)

พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เพื่อหารือข้อราชการก่อนประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

พร้อมลงพื้นที่ตรวจศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

และศูนย์การเรียนรู้ อดิตยา เบอร์ล่า

 


               ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวิทย์ สุมาลา) และคณะผู้ตรวจราชการกรม เข้าพบนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการก่อนประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี รอบที่ ๒ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการโดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘  ในการนี้ได้เชิญแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และศูนย์การเรียนรู้ อดิตยา เบอร์ล่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัด นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ จัดหางานจังหวัด นางผกาทิพย์ เผ่าวานิช ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลปะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอุษณีย์ จันทรโมลี ประกันสังคมจังหวัด และข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมรับการตรวจและให้การต้อนรับผู้ตรวจตรวจราชการกระทรวงและคณะผู้ตรวจราชการกรม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP