Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

pll_content_description

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อสรุปข่าวเด่นของจังหวัดสระบุรี การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสระบุรี การติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และการจัดกิจกรรม/งานพิธีของจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
     ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

****************************

TOP