Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สรจ.สระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ จิตสว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน” เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีพระมหาสนั่น เขมจารี วัดน้อยนางหงส์ เขตบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

*********************

TOP