Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สระบุรีประชุมหารือเรื่องการกำหนดแนวทางสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมหารือ

เรื่องการกำหนดแนวทาง

สนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 

 

        นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการกำหนดแนวทางสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจัดประชุมส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องรับรอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

***************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP