Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ
            ทั้งนี้ อนุกรรมการภาครัฐ อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน และเห็นชอบกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 
 
 
 
 
TOP