Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าช่วยเหลือ นางสาวกาญจนา แก้วกระจ่าง ตามที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าช่วยเหลือ นางสาวกาญจนา แก้วกระจ่าง ตามที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองโดน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ลงพื้นที่ในอำเภอหนองโดน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามคำขอพระราชทานความช่วยเหลือ ผลการลงพื้นที่ปรากฎว่า นางสาวกาญจนา แก้วกระจ่าง อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123/1 ม.8 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน (พ่อ แม่ และบุตร 2 คน) ครอบครัวมีอาชีพทำนา มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้มีหนี้สิน จึงต้องการทำอาชีพเสริม ซึ่งในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงภารกิจและดำเนินการประสานสถานประกอบการในอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อเข้าทำงานต่อไป

                   

 

 

 

TOP