Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีบูรณาการเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด

pll_content_description

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนน์ คงถิ่น นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และตม.จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอวังม่วง จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้าง ทั้งหมด 96 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 54 คน และแรงงานไทย 42 คน
     ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดของแรงงานต่างด้าวและการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

****************************

TOP