Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองกรด ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองกรด ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

           วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแสลงพันเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองกรด ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ไข่ไก่ 10 แผง ข้าวสาร 10 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 กล่อง ขนม 30 โหล และน้ำดื่ม 1,400 ขวด โดยน้ำดื่มได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 600 ขวด และบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 600 ขวด
            ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีดำเนินการเข้าช่วยเหลือตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และยังดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสระบุรีในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP