Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยการจัดหาหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) แจกจ่ายให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและ ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด – 19 ซึ่งได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบและนำไปส่งมอบต่อให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย จำนวน 222 คน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลและแสดงความห่วงใยจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมขอให้อาสาสมัครแรงงานทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างในการปฏิบัติงานทุกครั้ง และขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดจากโรคโควิด – 19
ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานได้ฝากความห่วงใยและแจ้งมาตรการต่างๆ ของกระทรวงแรงงานให้แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอได้รับทราบ และนำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองต่อไป โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานส่งมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

 

 

************************************************

TOP