Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
      ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน ได้เข้าร่วมการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ด้วย

***************************

TOP