Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

   วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวิหารแดง จำนวน 2 จุดหลัก และ 6 จุดรอง ดังนี้
   จุดหลัก คือ
          1) บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอวิหาร
          2) บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันเทศกาลตำบลหนองหมู
   จุดรอง คือ
          1) บริเวณหน้าอบต.บ้านลำ
          2) บริเวณแยก อบต.เจริญธรรม
          3) บริเวณหน้า อบต.คลองเรือ
          4) บริเวณหน้า อบต.วิหารแดง
          5) บริเวณหน้า อบต.หนองสรวง
          6) บริเวณหน้า อบต.หนองหมู
   พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่มจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

***********************

TOP