Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบสื่อการเรียนการสอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นเกียรติ

พิธีส่งมอบสื่อการเรียนการสอน

อุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

 

       นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก พร้อมทั้งห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตามแนวพระราชดำริ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ตักอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ โดยมี นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558


 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP