Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธี เชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เจดียสถานของจังหวัดสระบุรี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563 ณ เจดียสถานของอำเภอเมืองสระบุรี(พระพุทธฉาย) จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เจดียสถานของจังหวัดสระบุรี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563 ณ เจดียสถานของอำเภอเมืองสระบุรี(พระพุทธฉาย) จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

**********************************************

 

 
TOP