Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แรงงานจังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมคลังน้ำมัน ปตท.จังหวัดสระบุรี

pll_content_description

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

นำคณะส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี

ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

ในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

พร้อมเยี่ยมชมคลังน้ำมัน ปตท.จังหวัดสระบุรี

 

 

                  นายกมล สวัสดิ์ชูแก้ว แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคลังน้ำมัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้วยคลังน้ำมันปตท.จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่คลังน้ำมันปตท.จังหวัดสระบุรีเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในส่วนของระบบต่อขยายท่อขนส่งน้ำมันและท่อก๊าซแอลพีจี และนโยบายปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชิญผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมชมคลังน้ำมันปตท.จังหวัดสระบุรี และประชุมหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมคลังน้ำมันปตท.จังหวัดสระบุรี ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังวัดสระบุรี โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

 

 

 

TOP