Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2559 (มกราคม-ธันวาคม) ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2559 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2558 (มกราคม-ธันวาคม) ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2558 ...

TOP