Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัคร พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทหน้าที่ 4 ประการ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ประกอบด้วย

1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
2. ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนทำงาน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
3. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
4. ทำหน้าที่ประสานด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานสู่ระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 

แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 222 คน แบ่งเป็น

– แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จำนวน 13 คน

– แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 111 คน

– เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 111 คน

 

อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำจังหวัดสระบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

v

v

  1. บัญชีรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (111 คน)
  2. ทะเบียนบัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (111 คน)
  3. บัญชีรายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (222 คน)
  4. ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน.pdf
  5. ใบสมัครสมาชิกชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี
  6. ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548

 

975
TOP