Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

วีดิทัศน์

ผลการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน รอบ 3 เดือน ...

Job Expo Thailand 2020 ...

สิทธิประโยชน์จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ...

การไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ...

การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ...

26 ปีกระทรวงแรงงาน ปฏิรูปกำลังแรงงาน เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ...

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน ...

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107 ...

TOP