Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระบุรี

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

 1.  แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปรงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
 2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี
 3. ผลการปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี
 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

 1. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ปี 2565
 2. โครงการประเมินผลการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3. โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2565
 4. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ปี 2565
 5. โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2565

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1.โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ปี 2564

2. โครงการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563

3.โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี ปี 2564

4.แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

 1. แผนปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปรงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
 2. รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับจังหวัดสระบุรี ปี 2564
 3. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2564
 4. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563
 5. แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563
 6. แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562)
 7. แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 – 2564

 

แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

 1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี
 2. ผลการปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565
 4. รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564
 6. แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563
 7. แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562
 8. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 – 2564

 

476
TOP